درصد هزینه های دولت فدرال ایالات متحده از تورم کلی فراتر رفت

هزینه های دولت فدرال ایالات متحده از سال 2000 تاکنون 234 درصد افزایش یافته است در حالی که تورم کلی 74 درصد افزایش یافته است.

این یک افزایش 5.5 درصدی هزینه در سال است که بیش از دو برابر افزایش سالانه 2.5 درصدی در CPI است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط