دستور جو بایدن به ftc برای پیگیری قیمت گذاری از شرکت های انرژی

Biden calls on FTC to probe anti-cnsumer Behavior by energy companies GAS Price soar

دستور جو بایدن به ftc برای پیگیری قیمت گذاری از شرکت های انرژی که با افزایش قیمت گاز به مصرف کنندگان فشار وارد کردند و ایجاد قیمت تعادلی

آخرین مطالب

مطالب مرتبط