دفتر سیاسی چین: اقتصاد چین با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه است

دفتر سیاسی چین (Politburo): اقتصاد چین با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه است.

تقاضای داخلی ناکافی است.

کنترل‌های اقتصادی باید هدفمند و قدرتمند باشد.

برخی از شرکت ها در عملیات با مشکلاتی روبرو هستند.

ما به طور موثر از ریسک های بدهی پیشگیری خواهیم کرد.

به تعمیق اصلاحات و بهبود محیط توسعه برای شرکت های خصوصی ادامه خواهیم داد.

بهبود اقتصادی پر پیچ و خم خواهد بود.

ما بخش خودرو و محصولات الکترونیکی را بهبود خواهیم داد.

به اجرای سیاست پولی محتاطانه ادامه خواهیم داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط