دولت آلمان کاهش بیشتر عرضه گاز از گازپروم را تایید می کند

سخنگوی شولتز، صدراعظم آلمان :

دولت آلمان کاهش بیشتر عرضه گاز از گازپروم را تایید می کند.

روسیه به تعهدات قراردادی پایبند نیست. این یک بازی قدرت است و هیچ دلیل فنی برای قطع گاز وجود ندارد.

وجوهی که تحت برنامه نجات در اختیار یونیپر قرار می‌گیرد باید برای مدتی دوام ایجاد کند .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط