دیوید سولومون، مدیرعامل گلدمن ساکس می‌گوید تورم «چسبنده تر» می‌شود

دیوید سولومون، مدیرعامل گلدمن ساکس می‌گوید تورم «چسبنده تر» می‌شود.

فعالیت در چین طی چند سال آینده سخت تر خواهد شد.

ما به خدمات رسانی به مشتریان در چین ادامه خواهیم داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط