د گیندوس، از بانک مرکزی اروپا می گوید هیچ خطری برای رکود اقتصادی منطقه یورو نمی بیند

د گیندوس، از بانک مرکزی اروپا می گوید هیچ خطری برای رکود اقتصادی منطقه یورو نمی بیند
عادی سازی سیاست های پولی به معنای افزایش فوری نیست
معافیت های مالیاتی برای کمک به جبران افزایش قیمت انرژی است

آخرین مطالب

مطالب مرتبط