رئیس بانک مرکزی اروپا: فشار قیمت ها همچنان قوی است

رئیس بانک مرکزی اروپا:

فشار قیمت ها همچنان قوی است.

هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که نشان دهد تورم زمینه ای به اوج خود رسیده است.

فشار دستمزدها به میزان بیشتری تقویت شده است.

تصمیمات ما بر اساس ارزیابی از چشم انداز تورم در پرتو داده های اقتصادی و مالی ورودی، پویایی تورم و تورم بین المللی، ادامه خواهند داشت.

افزایش نرخ بهره ما به شدت به شرایط تامین مالی منتقل می شود.

اثرات کامل اقدامات سیاست پولی ما در حال شروع به نمایان شدن است.

می‌توان انتظار داشت که تأثیرات انقباض سیاست پولی بر فعالیت واقعی و تورم در سال‌های آینده تقویت شود.

افزایش نرخ ها به شدت به شرایط اعتباری منتقل می شود.

ثبات مالی تاکنون محکم بوده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط