رئیس بانک مرکزی انگلیس: تورم به طور غیرقابل قبولی بالاست

رئیس بانک مرکزی انگلیس: تورم به طور غیرقابل قبولی بالاست.

بریتانیا به رشد پایدار در بخش عرضه نیاز دارد.

قرار است تورم اصلی در باقیمانده سال به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

دستمزدها و قیمت ها همچنان به سرعت در حال افزایش هستند.

سطح فعالیت اقتصادی نتوانسته است فراتر از سطح قبل از همه گیری خود بر مبنای پایدار رشد کند.

اقتصاد انگلستان از راه های دیگر انعطاف پذیری غیرمنتظره ای را نشان داده است.

کار ما روی CBDC تعهد ما به پول نقد فیزیکی را تغییر نمی دهد.

هم افزایش قیمت و هم افزایش دستمزد با نرخ های فعلی با هدف تورم سازگار نیست.

تاثیر برخی از انقباض های قبلی هنوز به بریتانیا نرسیده است.

قرار است فشارهای تورمی اساسی در بریتانیا کاهش یابد.

کمیته MPC در حال رصد تحولات به ویژه در بازار کار، رشد دستمزدها و تورم قیمت خدمات است.

کمیته MPC در حال تماشای داده های دستمزد، تورم و قیمت است.

قیمت مواد غذایی در بریتانیا احتمالا امسال کاهش خواهد یافت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط