رئیس صندوق بین المللی پول گفت که من یک بحران بدهی را با نرخ ها و بدهی های بالاتر در حال ایجاد می بینم

خانم جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول :

من یک بحران بدهی را با نرخ ها و بدهی های بالاتر در حال ایجاد می بینم.

ممکن است شاهد سومین بحران انقباض مالی پس از جنگ باشیم. تجزیه جهانی چیزی است که ما باید نگران آن باشیم. “خطر فزاینده بحران بدهی وجود دارد”

آخرین مطالب

مطالب مرتبط