رشد دستمزدها چالشی که باید به آن توجه کرد

بانک مرکزی اروپا: رشد دستمزدها چالشی است که باید به آن توجه کرد.

تکه تکه شدن تجارت یک حوزه دیگر برای نظارت است.

بازگشایی چین دارای مزایا و معایب است.

آشفتگی بانکی ممکن است شرایط مالی را تشدید کند.

ما شروع به دیدن اولین نشانه های تاثیر افزایش نرخ بر اقتصاد کرده ایم.

ما فعلا در قلمروی انقباضی برای سیاست ها هستیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط