روابط تجاری هند و چین بسیار سریع در حال رشد است

نماینده تجارت بین المللی چین در دهلی نو: روابط تجاری هند و چین بسیار سریع در حال رشد است.

درهای مشارکت اقتصادی منطقه ای همیشه به روی هند باز است.

وزیر تجارت هند: تجارت هند و چین در حال رشد است اما تا حد زیادی به نفع چین منحرف شده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط