روند اقتصاد آلمان تا سال 2025

وزارت اقتصاد آلمان:

صادرات آلمان در سال 2023، 1.1 درصد کاهش می یابد، اما در سال 2024 به میزان 1.8 درصد و در سال 2025 3.3 درصد رشد می کند.

تورم آلمان در سال 2023 به 6.1 درصد، در سال 2024 به 2.6 درصد و در سال 2025 به 2.0 درصد می رسد.

تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2023 به میزان 0.4 درصد، در سال 2024 به میزان 1.3 درصد و در سال 2025 به میزان 1.5 درصد رشد می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط