روند انتظارات برای افزایش نرخ بهره هم چنان پابرجاست

پس از گزارش داده های تورمی امریکا تغییری در انتظارات برای افزایش نرخ بهره ایجاد نشد و بازار همچنان با احتمال 92% انتظار دارد که فدرال رزرو در نشست سیاست پولی ماه ژانویه، نرخ بهره را به میزان 0.25% افزایش دهد و نرخ کل را به 5.25-5.50% برساند و سپس به دنبال آن برای باقیمانده سال متوقف شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط