روند انتظارات تورمی از نظر فدرال رزرو نیویورک

فدرال رزرو نیویورک: انتظارات تورمی پنج سال آینده در ماه مارس به 2.5 درصد رسیده است( این رقم در ماه فوریه 2.6 درصد بود.)

انتظارات تورمی یک‌ ساله در مارس به 4.7 درصد رسید ( این رقم در ماه فوریه 4.2 درصد بود.)

انتظارات تورمی سه‌ساله در ماه مارس به 2.8 درصد رسید (این رقم در ماه فوریه 2.7 درصد بود.)

تعداد آمریکایی‌هایی که در ماه مارس دسترسی سخت‌تری به اعتبارات داشتند، بالاترین میزان از سال 2014 بود.

آمریکایی‌ها در ماه مارس نسبت به در دسترس بودن اعتبار آینده بدبین شدند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط