روند رشد تجارت چین از نگاه مقام ارشد گمرک چین

مقام ارشد گمرک چین: توسعه اقتصادی ضعیف جهانی، کاهش تجارت و سرمایه گذاری جهانی، عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضای خارجی همچنان بر تجارت چین تأثیرگذار است.
من برای تجارت چین در نیمه دوم سال هم فشار و هم خوش بینی احساس می کنم.
اکثر اقتصادها هنوز هم تورم شدید را تجربه می کنند.
با نگاهی به تغییرات ماهانه، تجارت چین ثابت می ماند.
رشد تجارت چین با فشار نسبتاً بزرگی مواجه است.
کندی تجارت مشکلی است که همه اقتصادها با آن روبرو هستند.
چین مطمئن است که می تواند سهم بازار خود را در تجارت جهانی امسال تثبیت کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط