روند مناسب چشم انداز هزینه‌های 2023 از نگاه موسسه جی پی مورگان

موسسه جی پی مورگان: چشم انداز هزینه‌های 2023 به استثنای خرید بانک فرست ریپابلیک، بدون تغییر باقی مانده است

اعتبارات در وضع خوبی باقی ماندند، اما ما انتظار داریم در طول سال روند عادی سازی ادامه یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط