سازمان تجارت جهانی می گوید که فشارسنج کالاهای ما باثبات است و به رشد رکودی تجارت جهانی اشاره دارد

سازمان تجارت جهانی:

فشارسنج کالاهای ما باثبات است و به رشد رکودی تجارت جهانی اشاره دارد.

رشد تجارت در سه ماهه اول به 3.2 درصد کاهش یافت که دلیل آن افزایش عدم اطمینان ناشی از جنگ جاری اوکراین، افزایش فشارهای تورمی، و انتظارات انقباضی سیاست ها بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط