سخنگوی کرملین: امکان ملاقات پوتین و زلسنکی رد نمی شود

سخنگوی کرملین: امکان ملاقات پوتین و زلسنکی رد نمی شود اما تنها در صورتیکه یک توافقی حاصل شود

روسیه عجله ای برای تغییر پرداخت به روبل برای همه صادرات ندارد.

از اظهار نظر در مورد پیشرفت مذاکرات با اوکراین خوددداری کرده است.

روسیه عجله ای برای تغییر پرداخت به روبل برای همه صادرات ندارد.

چنین فرایندی باید تدریجی و به خوبی مهیا شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط