سرمایه گذاران، مالکِ 10 درصد از خانه های در معرض فروش در ایالات متحده هستند

سرمایه گذاران، مالکِ 10 درصد از خانه های در معرض فروش در ایالات متحده هستند که نسبت به اوج 12.4 درصدی در سال 2021 کاهش یافته است، اما همچنان بیش از دو برابر یک دهه قبل است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط