سناریو افزایش نرخ 0.50 درصدی در ماه مارس همچنان قوی باقی مانده است

آقای لین از بانک مرکزی اروپا:

سناریو افزایش نرخ 0.50 درصدی در ماه مارس همچنان قوی باقی مانده است.

مولفه‌های کاهش تورم در سمت عرضه خدمات، اثر نامشخصی بر دستمزد دارد.

از ماه دسامبر، شوک‌های مطلوب سمت عرضه و افزایش نرخ، فشارهای تورمی را کاهش داده است.

شاخص های آینده نگر برای غذا، انرژی و کالاها به کاهش تورم اشاره دارد.

برای توقف افزایش نرخ بهره، کاهش انتظارات تورمی و تورم محقق شده مورد نیاز است.

فشار قیمت در مرحله میانی شروع به کاهش می کند.

نرخ‌ها می‌توانند برای چند فصل در قلمرو محدودکننده باشند.

شوک های مثبت عرضه از ماه دسامبر و افزایش نرخ بهره، فشارهای تورمی را مهار کرده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط