سیاست بانک مرکزی اروپا در مسیر رساندن تورم به هدف 2 درصدی

بانک مرکزی اروپا : سیاست بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در مسیر رساندن تورم به هدف 2 درصدی تا سال 2025 است.

ما در پاسخ به زمان کاهش نرخ بهره عجله نخواهیم کرد.

ما باید قبل از اینکه دیر شود، در مورد PEPP بحث کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط