سیاست پولی به تنهایی نمی تواند به وضعیت رسیدگی کند.

اقای جنتیلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا:

سیاست پولی به تنهایی نمی تواند به وضعیت رسیدگی کند.

سناریوهای نامطلوب شامل مسائل احتمالی زنچیره ی تامین است که همچنان مارا نگران کرده است و در کوتاه مدت چندان امیدی به رفع آن ها نداریم .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط