شاخص ترجیحی تورم در ماه مه 4/7 درصد افزایش یافته است

فدرال رزرو : شاخص ترجیحی تورم در ماه مه 4/7 درصد افزایش یافته که این تورم بیش از 5 دهه اخیر است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط