شاخص های صنعتی کاهشی شدند

شاخص های صنعتی کاهشی شدند.

در ۲ روز گذشته بدلیل افزایش تنش در روسیه
شاخص های ۵۰۰ شرکت و ۳۰ شرکت برتر آمریکا وارد
روند افت شدند.

کمسیون بورس وال استریت اعلام کرد
در روز پنجشنبه معاملات آتی سهام با درنظر گرفتن نظرات فدرال رزرو و این تنش ها کاهش یافت.

بطوری که معاملات آتی صنعتی داوجونز 161 واحد کاهش داشت و معاملات آتی ۵۰۰ شرکت برتر نیز ۵ دم افت کرد

در این بین گزارش عملکرد ۳ ماهه برخی شرکت ها هم مناسب بود که شرکت door dash با ۲۶ درصد سود و شرکت cisco به بیش از ۳،۵ درصد سود رسیدند
و این باعث شد کمی از این افت جبران شود.

بر این اساس عمده معامله گران منتظر گزارش های ۳ و ۵ ماهه شرکت های بزرگ والمارت و ایرباس و نستله هستند که بتوانند روند بهتری از شاخص های صنعتی داشته باشند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط