شرکت آلمانی یونیپر گفته است که ما در حال انجام تلاش های زیاد جهت تنوع بخشیدن به منابع تامین گاز هستیم

شرکت آلمانی یونیپر:

ما در حال انجام تلاش های زیاد جهت تنوع بخشیدن به منابع تامین گاز هستیم.

قطر در این زمینه مهم است.

با این حال، هنوز هیچ توافقی در مورد رشد یا تمدید تحویل LNG حاصل نشده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط