شرکت Standard Chartered میانگین قیمتی نفت برنت برای سال 2022 را 75 دلار می بیند.

شرکت Standard Chartered میانگین قیمتی نفت برنت برای سال 2022 را 75 دلار و سال 2023 را 77 دلار به ازای هر بشکه می بیند.
همچنین میانگین قیمت WTI را در سال 2022 را 72 دلار در هر بشکه و سال 2023 را 74 دلار در هر بشکه پیش بینی میکند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط