شهروندان بریتانیا باید بپذیرند که فقیر هستند

بانک مرکزی انگلیس: شهروندان بریتانیا باید بپذیرند که فقیر هستند.

وضعیت کلی بریتانیا از تورم آسیب می بیند.

سیاست پولی باید بر اساس تقاضا سنجیده شود.

رویدادهای اخیر درخواست ها برای نرخ های بالاتر را خنثی کرده است.

تورم انگلیس ممکن است طی دو سال به زیر 2 درصد برسد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط