صورتجلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا

صورتجلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا:

آخرین تحولات در فعالیت اقتصادی و تورم مطابق با موضع سیاست پولی فعلی است.

همه اعضا با پیشنهاد آقای لین (از اعضای بانک مرکزی اروپا) برای حفظ سه نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا در سطوح فعلی موافقت کردند.

ما مطمئن هستیم که سیاست پولی موثر بوده است.

معیارهای تورم زمینه ای از اوج خود عبور کرده بود.

اجماع گسترده در میان اعضا وجود دارد مبنی بر اینکه بحث در مورد کاهش نرخ زودهنگام است.

مقامات مطمئن بودند که سیاست پولی کار می کند.

تأیید شد که باید پیشرفت بیشتری در روند کاهش تورم حاصل شود.

اشنابل شاهد کاهش سریع شرایط مالی بود.

شواهد محکمی مبنی بر انتقال سیاست پولی به بازارهای مالی، شرایط تامین مالی و شرایط اعتباری وجود داشت.

ریسک کاهش زودهنگام نرخ‌ها همچنان بیشتر از کاهش دیرهنگام نرخ‌ها بوده است.

پیش بینی های تورم ماه مارس برای سال 2024 احتمالاً کاهش می یابد.

در حالی که احتمال کاهش 0.25 درصدی در آوریل همچنان در حدود 60 درصد بود، اولین کاهش اکنون به طور کامل فقط برای ماه ژوئن قیمت گذاری شده بود.

اعضا اعلام کردند که همچنان به تداوم، احتیاط و صبر نیاز است.

مقامات روند کاهش تورم را شکننده می دانستند.

مقامات فقط نشانه های محدودی از تغییر دستمزدها را مشاهده کردند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط