طبق نظر وزرای دارایی ناحیه یورو نیازی به محرک های گسترده پولی نیست

وزرای دارایی ناحیه یورو: دیگر نیازی به محرک‌های گسترده پولی نیست.

ما به حذف تدریجی اقدامات کمکی انرژی ادامه خواهیم داد که به کاهش کسری بودجه نیز کمک خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط