عدم خرید بشکه های گازوئیل روسیه

به گزارش بلومبرگ 1.9 میلیون بشکه گازوئیل روسیه در حال حاضر در انبارها موجود است که بیشترین میزان از اکتبر 2020 است و نشان دهنده برخی محموله‌های بارگیری شده از بنادر روسیه بدون خریدار است.
شرایط آب و هوایی ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در تخلیه شود و در نتیجه برخی از محموله‌ها به طور موقت به عنوان انبار شناور طبقه بندی شوند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط