عدم رضایت عبدالعزیز از کاهش نفت روسیه و صادرات این کشور

عبدالعزیز، وزیر انرژی عربستان سعودی: کاهش نفت روسیه معنادار است، زیرا بر صادرات تأثیر می گذارد.

کاهش صادرات روسیه داوطلبانه بود و بر آنها تحمیل نشد.

کاهش اخیر نشان می دهد که ناظران بدبین به روابط روسیه و عربستان سعودی در اشتباه هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط