عدم موافقت بایدن با نکول ایالات متحده

بایدن، رئیس جمهور امریکا :

نماینده من و نماینده مک کارتی چندین مکالمه سازنده داشته اند.

همه ما موافقیم که هیچ گونه نکولی وجود نخواهد داشت.

اکنون زمان آن است که کنگره اقدام کند.

مذاکرات در مورد طرح بودجه است.

ما پیشنهادی را برای تعلیق هزینه ها به مدت دو سال ارائه کردیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط