عدم کاهش تولید نفت

نواک، معاون نخست وزیر روسیه:

اوپک پلاس علیرغم تقاضای کمتر از حد انتظار چین، نیازی به کاهش بیشتر تولید نفت نمی بیند.

بازار جهانی نفت متعادل است.

اوپک پلاس همیشه قادر به تنظیم پارامترهای معامله است.

پس از کاهش اوپک پلاس که از ماه مه آغاز می شود، شاهد کسری بازار نفت نیستیم.

درآمد مالیات نفت روسیه به لطف تخفیف نفت اورال بیشتر است.

تولید میعانات گازی روسیه در سال 2023 کاهش می یابد.

روسیه در سال 2023 تولید نفت و میعانات گازی خود را با 20 میلیون تن کاهش به 515 میلیون تن می رساند.

روسیه در آوریل به سطح کاهش تولید نفت ضروری دست یافت.

روسیه قرار است 140 میلیون تن نفت و فرآورده های نفتی اروپا را در سال 2023 به آسیا هدایت کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط