عدم کاهش ریسک های تورم منطقه یورو

بانک مرکزی اروپا: ریسک های تورم منطقه یورو همچنان رو به افزایش است.

فشار دستمزدها هنوز هم بسیار بالا است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط