عدم کاهش نرخ بهره برای جلوگیری از رکود شدید

موسسه بارکلیز می‌گوید فدرال رزرو در سال 2023 نرخ بهره را کاهش نمی‌دهد و از رکود شدید جلوگیری می کند.

فرضیه این موسسه با فرض کلی حاکم بر وال استریت مبنی بر اینکه فدرال رزرو می خواهد تا قبل از پایان سال نرخ بهره را کاهش دهد، مخالف است (وال استریت در حال حاضر تنها 0.7 درصد احتمال دارد که نرخ ها تا پایان سال روی 5.00٪ -5.25٪ باقی بماند.)

این موسسه افزوده که فدرال رزرو بعید است نرخ بهره خود را در سال جاری کاهش دهد مگر اینکه بخواهد به یک رکود نسبتاً شدید پاسخ دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط