فدرال رزرو: تأثیر افزایش نرخ فدرال رزرو به مرور زمان مشخص خواهد شد

فدرال رزرو:

تأثیر افزایش نرخ فدرال رزرو به مرور زمان مشخص خواهد شد.

فدرال رزرو برای بخش اشتغال در موقعیت خوبی قرار دارد.

وی در ادامه گفت که قبل از کاهش نرخ بهره، خواستار سیگنال‌های تورمی واضح‌ است.

جریان داده‌ها، حرکت‌های بعدی را پس از اولین کاهش نرخ بهره تعیین می‌کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط