فدرال رزرو: دیدن کاهش فشار تورم دلگرم کننده است

فدرال رزرو: دیدن کاهش فشار تورم دلگرم کننده است.

انتظارات تورمی بلند مدت بسیار پایدار بوده است، اما عدم قطعیت زیاد است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط