قیمت‌های کنونی انرژی در اروپا و بریتانیا به معنای فقر گسترده در میان خانوارها است

دانکن ولدون روزنامه نگار، مشاور سیاسی، پژوهشگر و استراتژیست سابق بازار : قیمت‌های کنونی انرژی در اروپا و بریتانیا به معنای فقر گسترده در میان خانوارها، سقوط در مخارج اختیاری، ویرانی کامل برای بسیاری از SMEها و تعداد کمی از شرکت‌های بزرگتر است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط