مجلس نمایندگان آمریکا برای تامین بودجه دولت، رای گیری خواهند داشت

مجلس نمایندگان آمریکا برای تامین بودجه دولت، رای گیری خواهند داشت تا از تعطیلی دولت در هفته آینده جلوگیری شود

آخرین مطالب

مطالب مرتبط