مخالفت خانم کالینز در خصوص تقاضا برای رساندن تورم به 2 درصد

خانم کالینز از فدرال رزرو:

من انتظار دارم تقاضا برای رساندن تورم به 2 درصد کاهش یابد.

رکودهای تورمی اخیر تعجب آور نیست.

شرکت ها در موقعیت خوبی برای جذب رشد سریع دستمزد قرار دارند.

ریسک هایی برای کاهش زودهنگام نرخ بهره وجود دارد.

من انتظار ندارم که جهش بهره وری پایدار باشد.

سیاست پولی «به طور متوسط» محدودکننده است.

سیاست فدرال رزرو برای چشم انداز فعلی، موقعیت خوبی دارد.

اقتصاد قوی است، بازار کار به تعادل بهتری می رسد.

من خوشبین هستم که فدرال رزرو بتواند در یک بازه زمانی معقول به هدف تورمی 2 درصدی برسد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط