مدیرعامل شرکت آرامکو می گوید افزایش سرمایه گذاری در نفت و گاز در سال جاری بسیار کم، دیرهنگام و بسیار کوتاه مدت است

مدیرعامل شرکت آرامکو:

افزایش سرمایه گذاری در نفت و گاز در سال جاری بسیار کم، دیرهنگام و بسیار کوتاه مدت است.

پاسخ به بحران انرژی جهانی تا کنون نشان دهنده سوء تفاهم عمیق از نحوه رسیدن ما به آنجا است.

محدود کردن قبض های انرژی ممکن است در کوتاه مدت به مصرف کنندگان کمک کند، اما یک راه حل بلند مدت نیست.

حتی با وجود شرایط نامطلوب اقتصادی، تقاضای جهانی نفت هنوز نسبتاً سالم است.

علل واقعی ناامنی انرژی، سرمایه گذاری کم در نفت و گاز، بدون جایگزین های آماده و بدون برنامه پشتیبان است.

حتی اگر درگیری در اوکراین امروز به پایان برسد، بحران انرژی پایان نخواهد یافت.

هنگامی که اقتصاد جهانی بهبود یابد، می توان انتظار داشت که تقاضا مجدد افزایش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط