مدیر عامل صندوق مدیریت سرمایه SOROS : ما ورشکستگی های بانکی بیشتری را مشاهده خواهیم کرد

مدیر عامل صندوق مدیریت سرمایه SOROS : ما ورشکستگی های بانکی بیشتری را مشاهده خواهیم کرد.

وام دهندگان کوچکتر آسیب پذیرتر هستند.

“مشکلات بیشتری وجود دارد.”

آخرین مطالب

مطالب مرتبط