روندهای اقتصادی اساسی در ایالات متحده در حال بهبود هستند

مدیر عامل موسسه بارکلیز: ما به پایان اقدامات سیاست پولی فدرال رزرو نزدیک شده ایم.

روندهای اقتصادی اساسی در ایالات متحده در حال بهبود هستند.

اقتصاد بریتانیا چند ماه از آمریکا عقب تر است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط