معاون نخست وزیر روسیه در انتظار کاهش بیشتر قیمت سوخت داخلی

معاون نخست وزیر روسیه: ما انتظار کاهش بیشتری را برای قیمت سوخت داخلی داریم.

ممنوعیت صادرات سوخت، قیمت عمده‌فروشی داخلی را کاهش داده است.

عوارض صادراتی بالاتری برای صادرکنندگان سوخت پیشنهاد می‌شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط