مودیز: تاثیر منفی تعطیلی دولت ایالات متحده برای حاکمیت

موسسه مودیز: تعطیلی دولت ایالات متحده بر ضعف نهادی و حکومتی تأکید می کند و برای حاکمیت ایالات متحده تاثیر اعتباری منفی خواهد داشت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط