مورگان استنلی اکنون به دنبال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا حدود 4 درصد است.

مورگان استنلی اکنون به دنبال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا حدود 4 درصد است.

این موسسه می‌گوید انتظار دارد که فدرال رزرو مسیر «تندتری» برای افزایش نرخ بهره برای باقیمانده سال 2022 پیش رو داشته باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط