موسسه فیچ: کسری های مالی بالای ایالات متحده در سال 2024 ادامه خواهد داشت

موسسه فیچ:

کسری های مالی بالای ایالات متحده در سال 2024 ادامه خواهد داشت.

تغییر به سمت کاهش کسری مالی ایالات متحده در کوتاه مدت، به دلیل فضای سیاسی بعید است.

افزایش قابل توجه بدهی عمومی ایالات متحده برای رتبه بندی ایالات متحده منفی خواهد بود.

تعطیلی دولت ایالات متحده نمی تواند یک محرک برای رتبه بندی باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط