موسسه مورگان استنلی انتظار دارد که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را افزایش دهد

موسسه مورگان استنلی انتظار دارد که بانک مرکزی انگلیس در ماه آگوست نرخ بهره را 0.5% و در سپتامبر 0.25% افزایش دهد و اوج نرخ بهره را به 5.5 درصد برساند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط