موسسه گلدمن ساکس در مورد داده های تورمی امریکا

موسسه گلدمن ساکس در مورد داده های تورمی امریکا :

تورم حول یا کمتر از اجماع 5% می تواند جرقه افزایش ارزش سهام را به همراه داشته باشد و S&P 500 حداقل 0.5% افزایش یابد.

یک تورم بالاتر از انتظارات باعث کاهش شدید سهام می‌شود و شاخص S&P 500 در این حالت می‌تواند حداقل 2 درصد کاهش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط