موسسه UBS انتظار دارد که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره سپرده خود را افزایش دهد

موسسه UBS اکنون انتظار دارد که بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره سپرده خود را در ماه سپتامبر نیز به میزان 0.25% افزایش دهد که این امر نرخ پایانی را به 4٪ می رساند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط